Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của biểu thức sau là :

Giá trị của biểu thức sau là :

 

  1. 3

  2. 4

  3. 10

  4. 0

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định D của hàm số y = lo g 2 ​ x 2 − x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG