Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của biểu thức Q = a 3 + b 3 biết a + b = 5 và ab = -3 A. Q = 170 B. Q = 140 C. Q = 80 D. Q = -170

Giá trị của biểu thức Q = a3 + b3 biết a + b = 5 và ab = -3

A. Q = 170 

B. Q = 140 

C. Q = 80   

D. Q = -170

  1. Q = 170  

  2. Q = 140 

  3.  Q = 80    

  4. Q = -170 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có (a + b) 3 = a 3 + 3a 2 b + 3ab 2 + b 3 = a 3 + b 3 + 3ab(a + b) Suy ra a 3 + b 3 = (a + b) 3 – 3ab(a + b) Hay Q = (a + b) 3 – 3ab(a + b) Thay a + b = 5 và a.b = -3 vào Q = (a + b) 3 – 3ab(a + b) ta được Q = 5 3 – 3.(-3).5 = 170 Vậy Q = 170 Đáp án cần chọn là: A. Q = 170

Lời giải

Ta có (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 = a3 + b3 + 3ab(a + b)

Suy ra a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b)

Hay Q = (a + b)3 – 3ab(a + b)

Thay a + b = 5 và a.b = -3 vào Q = (a + b)3 – 3ab(a + b) ta được

Q = 53 – 3.(-3).5 = 170

Vậy Q = 170

Đáp án cần chọn là: A. Q = 170  

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là A. 6 B. 2 C. 4 D. 3

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG