Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của biểu thức P = (3x – 1)(2x + 3) – (x – 5)(6x – 1) – 38x là A. P = -8 B. P = 8 C. P = 2 D. P = -2

Giá trị của biểu thức P = (3x – 1)(2x + 3) – (x – 5)(6x – 1) – 38x là

A. P = -8

B. P = 8

C. P = 2

D. P = -2

  1. P = -8 

  2. P = 8

     

  3.  P = 2 

  4. P= -2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có P = (3x – 1)(2x + 3) – (x – 5)(6x – 1) – 38x = 3x.2x + 3x.3 – 1.2x – 1.3 – (x.6x – x – 5.6x – 5.(-1)) – 38x = 6x 2 + 9x – 2x – 3 – 6x 2 + x + 30x – 5 – 38x = (6x 2 – 6x 2 ) + (9x – 2x + x + 30x – 38x) – 3 – 5 = -8 Vậy P = -8 Đáp án cần chọn là: A. P= -8

Lời giải

Ta có

P = (3x – 1)(2x + 3) – (x – 5)(6x – 1) – 38x

= 3x.2x + 3x.3 – 1.2x – 1.3 – (x.6x – x – 5.6x – 5.(-1)) – 38x

= 6x2 + 9x – 2x – 3 – 6x2 + x + 30x – 5 – 38x

= (6x2 – 6x2) + (9x – 2x + x + 30x – 38x) – 3 – 5

= -8

Vậy P = -8

Đáp án cần chọn là: A. P= -8

1

Câu hỏi tương tự

Thu gọn biểu thức sau: ( x − 2 ) 2 − ( x − 3 ) ( x − 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG