Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của biểu thức P = -2(x 3 + y 3 ) + 3(x 2 + y 2 ) khi x + y = 1 là A. P = 3 B. P = 1 C. P = 5 D. P = 0

Giá trị của biểu thức P = -2(x3 + y3) + 3(x2 + y2) khi x + y = 1 là

A. P = 3      

B. P = 1      

C. P = 5      

D. P = 0

  1. P = 3

  2. P = 1

  3. P = 5

  4. P = 0

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B. Ta có (x + y) 3 = x 3 + 3x 2 y + 3xy 2 + y 3 ⇔ x 3 + y 3 = (x + y) 3 – (3x 2 y + 3xy 2 ) = (x + y) 3 – 3xy(x + y) Và (x + y) 2 = x 2 + 2xy + y 2 ⇔ x 2 + y 2 = (x + y) 2 – 2xy Khi đó P = -2(x 3 + y 3 ) + 3(x 2 + y 2 ) = -2[(x + y) 3 – 3xy(x + y)] + 3[(x + y) 2 – 2xy] Vì x + y = 1 nên ta có P = -2(1 – 3xy) + 3(1 – 2xy) = -2 + 6xy + 3 – 6xy = 1 Vậy P = 1

Đáp án đúng là B.

Ta có (x + y)3 = x3 + 3x2y + 3xy2 + y3

⇔ x3 + y3 = (x + y)3 – (3x2y + 3xy2)

                   = (x + y)3 – 3xy(x + y)

Và (x + y)2 = x2 + 2xy + y2 ⇔ x2 + y2 = (x + y)2 – 2xy

Khi đó P = -2(x3 + y3) + 3(x2 + y2)

                  = -2[(x + y)3 – 3xy(x + y)] + 3[(x + y)2 – 2xy]

Vì x + y = 1 nên ta có

P = -2(1 – 3xy) + 3(1 – 2xy)

    = -2 + 6xy + 3 – 6xy = 1

Vậy P = 1

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng biểu thức có giá trị dương với mọi giá trị của x: B = x 2 + 4 x + 6

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG