Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của biểu thức M = x(x 3 + x 2 – 3x – 2)- (x 2 – 2)(x 2 + x – 1) là A. 2 B. 1 C. – 1 D. – 2

Giá trị của biểu thức M = x(x3 + x2 – 3x – 2)- (x2 – 2)(x2 + x – 1) là

A. 2

B. 1

C. – 1

D. – 2

  1. - 1

  2. - 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có M = x(x 3 + x 2 – 3x – 2)- (x 2 – 2)(x 2 + x – 1) = x.x 3 + x.x 2 – 3x.x – 2.x – (x 2 .x 2 + x 2 .x – x 2 – 2x 2 – 2x + 2) = x 4 + x 3 – 3x 2 – 2x – (x 4 + x 3 – 3x 2 – 2x + 2) = x 4 + x 3 – 3x 2 – 2x – x 4 – x 3 + 3x 2 + 2x – 2 = - 2 Vậy M = -2 Đáp án cần chọn là: D. -2

Lời giải

Ta có

M = x(x3 + x2 – 3x – 2)- (x2 – 2)(x2 + x – 1)

= x.x3 + x.x2 – 3x.x – 2.x – (x2.x2 + x2.x – x2 – 2x2 – 2x + 2)

= x4 + x3 – 3x2 – 2x – (x4 + x3 – 3x2 – 2x + 2)

= x4 + x3 – 3x2 – 2x – x4 – x3 + 3x2 + 2x – 2

= - 2

Vậy M = -2

Đáp án cần chọn là: D. -2

1

Câu hỏi tương tự

Tìm biết:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG