Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của biểu thức P = 1 0 − 3 : 1 0 − 2 − ( 0 , 1 ) 0 2 3 . 2 − 1 + 5 − 3 . 5 4 ​ là

Giá trị của biểu thức  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C P = 1 0 − 3 : 1 0 − 2 − ( 0 , 1 ) 0 2 3 . 2 − 1 + 5 − 3 . 5 4 ​ = 1 0 − 1 − 1 2 2 + 5 ​ = 10 1 ​ − 1 9 ​ = 10 − 9 ​ 9 ​ = − 10.

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Bất phương trình nghiệm đúng với mọi . Tập các giá trị của là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG