Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của biểu thức ( 3 x − 5 ) ( 2 x + 11 ) − ( 2 x + 3 ) ( 3 x + 7 ) là:

Giá trị của biểu thức là:

  1. -76.

  2. -78.

  3. -74.

  4. cả A, B, C đều sai.

R. Roboteacher136

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 3 x − 5 ) ( 2 x + 11 ) − ( 2 x + 3 ) ( 3 x + 7 ) = 6 x 2 + 33 x − 10 x − 55 − 6 x 2 − 14 x − 9 x − 21 = − 76.

3

Câu hỏi tương tự

Chứng minh các biểu thức sau không âm với mọi x x 2 − 8 x + 20

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG