Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của biểu thức E = 2x 3 – 2y 3 – 3x 2 – 3y 2 khi x – y = 1 là A. -1 B. 2 C. 1 D. 0

Giá trị của biểu thức E = 2x3 – 2y3 – 3x2 – 3y2 khi x – y = 1 là

A. -1          

B. 2            

C. 1            

D. 0

  1. - 1

  2. 2

  3. 1

  4. 0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải E = 2x 3 – 2y 3 – 3x 2 – 3y 2 = 2(x 3 – y 3 ) – 3(x 2 + y 2 ) = 2(x – y)(x 2 + xy + y 2 ) – 3(x 2 + y 2 ) Vì x – y = 1 nên E = 2(x 2 + y 2 + xy) – 3x 2 – 3y 2 = -(x 2 – 2xy + y 2 ) = -(x – y) 2 = -1 Đáp án cần chọn là: A. -1

Lời giải

E = 2x3 – 2y3 – 3x2 – 3y2

= 2(x3 – y3) – 3(x2 + y2)

= 2(x – y)(x2 + xy + y2) – 3(x2 + y2)

Vì x – y = 1 nên

E = 2(x2 + y2 + xy) – 3x2 – 3y2 = -(x2 – 2xy + y2) = -(x – y)2 = -1

Đáp án cần chọn là: A. -1

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử, ta được kết quả là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG