Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của biểu thức bằng

Giá trị của biểu thức 9 to the power of 1 half log subscript 3 4 end exponent bằng

  1. 2

  2. 4

  3. 3

  4. 16

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị của a để hệ sau có đúng 2 nghiệm { x 2 + y 2 = 2 ( 1 + a ) ( x + y ) 2 = 4 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG