Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của biểu thức A = 2x(3x – 1) – 6x(x + 1) – (3 – 8x) là: A. -16x – 3 B. -3 C. -16x D. Đáp án khác

Giá trị của biểu thức A = 2x(3x – 1) – 6x(x + 1) – (3 – 8x) là:

A. -16x – 3 

B. -3           

C. -16x       

D. Đáp án khác

  1. -16x – 3 

  2. - 3      

  3. -16x     

  4.  Đáp án khác

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải A = 2x(3x – 1) – 6x(x + 1) – (3 – 8x) ⇔ A = 2x.3x – 2x.1 – 6x.x – 6x.1 – 3 + 8x ⇔ A = 6x 2 – 2x – 6x 2 – 6x – 3 + 8x ⇔ A = -3 Đáp án cần chọn là: B. - 3

Lời giải

A = 2x(3x – 1) – 6x(x + 1) – (3 – 8x)

⇔ A = 2x.3x – 2x.1 – 6x.x – 6x.1 – 3 + 8x

⇔ A = 6x2 – 2x – 6x2 – 6x – 3 + 8x

⇔ A = -3

Đáp án cần chọn là: B. - 3      

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG