Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của bằng

 Giá trị của A equals fraction numerator 1 over denominator 1 factorial 2018 factorial end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 2 factorial 2017 factorial end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 3 factorial 2016 factorial end fraction plus ... plus fraction numerator 1 over denominator 1008 factorial.1011 factorial end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 1009 factorial 1010 factorial end fraction bằng

  1. fraction numerator 2 to the power of 2017 minus 1 over denominator 2018 factorial end fraction

  2. fraction numerator 2 to the power of 2017 over denominator 2018 factorial end fraction

  3. fraction numerator 2 to the power of 2017 over denominator 2019 factorial end fraction

  4. fraction numerator 2 to the power of 2018 minus 1 over denominator 2019 factorial end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.

ĐÁP ÁN D. fraction numerator 2 to the power of 2018 minus 1 over denominator 2019 factorial end fraction 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số hạng thứ 4 trong khai triển ( x x ​ + x 4 1 ​ ) n , biết hiệu số giữa hệ số của số hạng thứ 3 và số hạng thứ 4 là 44( x>0).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG