Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của A = lo g 2 ​ 3. lo g 3 ​ 4. lo g 4 ​ 5... lo g 63 ​ ( 64 ) bằng

Giá trị của  bằng

  1. 5.

  2. 4.

  3. 6.

  4. 3.

T. Tutor7

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu hỏi này thuộc dạng:Tính giá trị biểu thức, rút gọn biểu thức có chứa lôgarit. Vì lo g a ​ b . lo g b ​ c = lo g a ​ c . A = lo g 2 ​ 3. lo g 3 ​ 4. lo g 4 ​ 5... lo g 63 ​ 6 = lo g 2 ​ 4. lo g 4 ​ 5... lo g 63 ​ 64 = lo g 2 ​ 64 = 6.

Câu hỏi này thuộc dạng: Tính giá trị biểu thức, rút gọn biểu thức có chứa lôgarit.

Vì 

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình lo g 2 ​ x − 2 lo g 2 2 ​ x + lo g a ​ x + 2 ​ > 1 và số a dương và khác 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG