Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của a 2 + b 2 , biết (a;b) = (-3;5) (1;8) là...

Giá trị của a2 + b2 , biết (a;b) = (-3;5) intersection (1;8) là...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho 2 tập hợp X = {1;3;5;7;9} và Y = {2;3;4;5;6;7}. số tập họp con của tập hợp X Ylà:...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG