Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của a bằng bao nhiêu nếu của a bằng 4? A. 10 B. 12 C. 14 D. 16

Giá trị của a bằng bao nhiêu nếu 2 over 5 của a bằng 4 ? 

A. 10 

B. 12 

C. 14 

D. 16 
 

  1. 10 

  2. 12 

  3. 14 

  4. 16 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp: Muốn tìm một số biết của nó bằngaa, ta tínha: (m,n∈N∗) Cách giải: Giá trị củaalà: ĐÁP ÁN A.10

Phương pháp:

Muốn tìm một số biết m over n của nó bằng aa , ta tính a:m over n (m,n∈N∗)

Cách giải:

Giá trị của a là: 4 colon 2 over 5 equals 4 cross times 5 over 2 equals fraction numerator 4 cross times 5 over denominator 2 end fraction equals 10 

ĐÁP ÁN A. 10  

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG