Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử x1, x2, là hai nghiệm của tam thức f(x) =x 2 - 6x + 1 a. Chứng minh rằng S n = x 1 n +x 2 n ∈ Z , ∀ n ≥ 1 b. Tìm số dư của S n khi chia cho 5

Giả sử x1, x2, là hai nghiệm của tam thức f(x) =x2 - 6x + 1

a. Chứng minh rằng Sn = x1n +x2n

b. Tìm số dư của Sn khi chia cho 5 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm b sao cho mọi giá trị của a hệ phương trình sau luôn có nghiệm { 3 x + y = a a x − y = b ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG