Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử x, y, z là những số thực thoả mãn điều kiện và x+y+z = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của biểu thức

Giả sử x, y, z là những số thực thoả mãn điều kiện 0 less or equal than x comma y comma z less or equal than 2 và x+y+z = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của biểu thức M equals x to the power of 4 plus y to the power of 4 plus z to the power of 4 plus 12 open parentheses 1 minus x close parentheses open parentheses 1 minus y close parentheses open parentheses 1 minus z close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c > 0. Chứng minh: a + b 1 ​ + b + c 1 ​ + c + a 1 ​ ≥ 3 a 2 + bc 2 a ​ + 3 b 2 + ca 2 b ​ + 3 c 2 + ab 2 c ​ (1)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG