Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử đồ thị hàm số y = x 3 - 3mx 2 + 3(m + 6)x + 1 có hai cực trị, khi đó đường thẳng qua hai điểm cực trị có phương trình:

Giả sử đồ thị hàm số y = x3 - 3mx2 + 3(m + 6)x + 1 có hai cực trị, khi đó đường thẳng qua hai điểm cực trị có phương trình:

  1. y = 2x + m2 + 6m + 1

  2. y = 2(- m2 + m + 6)x + m2 + 6m + 1

  3. y = - 2x + m2 + 6m + 1

  4. y = - 2x + m2 +6m - 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

12

Câu hỏi tương tự

​​​​​​ Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ: Đồ thị hàm số y = f ( x ) có mấy điểm cực trị?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG