Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử ta có hệ thức . Hệ thức đúng là:

Giả sử ta có hệ thức a squared plus b squared equals 23 a b left parenthesis a comma b greater than 0 right parenthesis. Hệ thức đúng là:

  1. 2 log subscript 2 left parenthesis a plus b right parenthesis equals 5 log subscript 2 a plus log subscript 2 b

  2. 2 log subscript 2 fraction numerator a plus b over denominator 5 end fraction equals log subscript 2 a plus log subscript 2 b

  3. 2 log subscript 2 fraction numerator a plus b over denominator 3 end fraction equals 5 left parenthesis log subscript 2 a plus log subscript 2 b right parenthesis

  4. 5 log subscript 2 fraction numerator a plus b over denominator 2 end fraction equals log subscript 2 a plus log subscript 2 b

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y= x + 3 x 2 + 5 x + m 2 + 6 ​ (1) (m là tham số) Tìm m để hàm số (1) đồng biến trên khoảng (1;+ ∞ )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG