Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử tất cả các phân thức trong mỗi đề đều có nghĩa. Cộng các phân thức:

Giả sử tất cả các phân thức trong mỗi đề đều có nghĩa.

Cộng các phân thức: 

a. space fraction numerator x squared minus x over denominator x minus 2 end fraction plus fraction numerator 4 minus 3 x over denominator x minus 2 end fraction b. space fraction numerator a plus 2 b over denominator 3 a minus b end fraction plus fraction numerator 2 a minus 5 b over denominator b minus 3 a end fraction c. space fraction numerator 2 over denominator x squared minus 9 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator x minus 3 end fraction d. space fraction numerator 2 a over denominator 25 minus 10 a plus a squared end fraction plus fraction numerator 10 over denominator a squared minus 25 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Tìm mẫu thức chung Quy đồng mẫu thức các phân thức Thực hiện phép tính Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Tìm mẫu thức chung

Quy đồng mẫu thức các phân thức

Thực hiện phép tính

Lời giải chi tiết:


 

1

Câu hỏi tương tự

Khai triển biểu thức (x - 2y) 3 ta được kết quả là: A. x 3 - 8y 3 B. x 3 - 2y 3 C. x 3 - 6x 2 y + 6xy 2 - 2y 3 D. x 3 - 6x 2 y + 12xy 2 - 8y 3

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG