Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử ∫ 1 2 ​ + 3 m u ( 2 x − 1 ) ln x d x = a ln 2 + b , ( a ; b ∈ Q ) , Tính a + b

 Giả sử ,  Tính 

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt nên a = 2 , b = − 2 1 ​ Vậy a + b = 2 3 ​

Đặtopen curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell u equals l n invisible function application x end cell row cell d v equals left parenthesis 2 x minus 1 right parenthesis d x end cell end table not stretchy rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell d u equals 1 over x d x end cell row cell v equals x squared minus x end cell end table close close

integral subscript 1 superscript 2   left parenthesis 2 italic x − 1 right parenthesis ln invisible function application italic x d italic x equals open open square brackets open parentheses italic x squared − italic x close parentheses ln invisible function application italic x close square brackets close vertical bar subscript 1 superscript 2 − integral subscript 1 superscript 2   fraction numerator italic x squared − italic x over denominator italic x end fraction d italic x equals 2 ln invisible function application 2 − open open parentheses italic x squared over 2 − italic x close parentheses close vertical bar subscript 1 superscript 2 equals 2 ln invisible function application 2 − 1 half

nên 

Vậy 

 

2

Câu hỏi tương tự

Tìm ảnh qua phép quay tâm là gốc O, góc quay của: a) Đường phân giác d: . b) Đường thẳng : .

304

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG