Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử Tính giá trị biểu thức .

Giả sử integral subscript 1 superscript 2 fraction numerator square root of 1 plus x squared end root over denominator x to the power of 4 end fraction d x equals 1 over c left parenthesis a square root of a minus fraction numerator b over denominator b plus c end fraction square root of b right parenthesis space left parenthesis a semicolon b semicolon c element of N semicolon 1 less or equal than a comma b comma c less or equal than 9 right parenthesis 

Tính giá trị biểu thức S equals C subscript 2 a plus c end subscript superscript b minus a end superscript .

  1. 165

  2. 715

  3. 5456

  4. 35

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a>0, b>0 thỏa mãn b 2 = 3 ab + 4 a 2 v a ˋ a ∈ [ 4 ; 2 32 ] . Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = lo g 8 b ​ ​ 4 a + 4 3 ​ lo g 2 ​ 4 b ​ . Tính tổng ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG