Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giảsử hàm số liên tục, dươngtrên ; thỏa mãn và . Khi đó hiệu thuộc khoảng A. B. C. D.

Giả sử hàm số f open parentheses x close parentheses liên tục, dương trên straight real numbers ; thỏa mãn f open parentheses 0 close parentheses equals 1 và fraction numerator f apostrophe open parentheses x close parentheses over denominator f open parentheses x close parentheses end fraction equals fraction numerator x over denominator x squared plus 1 end fraction. Khi đó hiệu T equals f open parentheses 2 square root of 2 close parentheses minus 2 f open parentheses 1 close parentheses thuộc khoảng 

A. open parentheses 2 semicolon 3 close parentheses

B. open parentheses 7 semicolon 9 close parentheses

C. open parentheses 0 semicolon 1 close parentheses

D. open parentheses 9 semicolon 12 close parentheses

 

  1. open parentheses 2 semicolon 3 close parentheses

  2. open parentheses 7 semicolon 9 close parentheses

  3. open parentheses 0 semicolon 1 close parentheses

  4. open parentheses 9 semicolon 12 close parentheses

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng C. Ta có: Vậy mà Nên

Đáp án đúng C. open parentheses 0 semicolon 1 close parentheses

Ta có: 

Vậy 

mà f open parentheses 0 close parentheses equals 1 left right double arrow C equals 0. D o space đ ó space f open parentheses x close parentheses equals square root of x squared plus 1 end root

Nên 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là . Giá trị của a bằng

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG