Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử hàm số f(x) liên tục, dương trên R ; thỏa mãn f ( 0 ) = 1 và f ′ ( x ) = x 2 + 1 x ​ f ( x ) . Khi đó hiệu T = f ( 2 2 ​ ) − 2 f ( 1 ) thuộc khoảng nào?

Giả sử hàm số f(x) liên tục, dương trên ; thỏa mãn  và  . Khi đó hiệu  thuộc khoảng nào?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: f ′ ( x ) x 2 + 1 x ​ f ( x ) ⇔ f ( x ) f ′ ( x ) ​ = x 2 + 1 x ​ ⇒ ∫ f ( x ) f ′ ( x ) ​ d x = 2 1 ​ ∫ x 2 + 1 2 x ​ d x ⇒ ln ∣ f ( x ) ∣ = 2 1 ​ ln ∣ ∣ ​ x 2 + 1 ∣ ∣ ​ + C ⇒ ln f ( x ) = ln x 2 + 1 ​ + C ( vì f(x) luôn dương trên R ) Mà f ( 0 ) = 1 ⇒ C = 0 ⇒ f ( x ) = x 2 + 1 ​ ⇒ T = f ( 2 2 ​ ) − 2 f ( 1 ) = 3 − 2 2 ​ ∈ ( 0 ; 1 )

Ta có:

 ( vì f(x) luôn dương trên  )

Mà 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục trên R thỏa mãn f ( 1 ) = − 1 và x f ( 1 − x 3 ) + f ′ ( x ) = x 7 + x − 2 , x ∈ R . Tính tích phân I = ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG