Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử hàm số f(x)có đạo hàm liên tục trên R ,nhận giá trị dương trên khoảng ( 0 ; + ∞ ) và thỏa mãn f(1) = 1, f (x) = f'(x) 3 x + 1 ​ với mọi x > 0.Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Giả sử hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên , nhận giá trị dương trên khoảng  và
thỏa mãn f(1) = 1, f (x) = f'(x) với mọi x > 0. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  1. 4 < f(5) < 5

  2. 1 < f(5) < 2

  3. 3 < f(5) < 4

  4. 2 < f(5) < 3

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có f ( x ) = f ′ ( x ) . 3 x + 1 ​ ⇔ f ( x ) f ′ ( x ) ​ = 3 x + 1 ​ 1 ​ ⇔ ln f ( x ) = 3 2 ​ 3 x + 1 ​ + C . Vì f(1) = 1 ⇒ C + 3 4 ​ = 0 ⇔ C = − 3 4 ​ . ⇒ ln f ( x ) = 3 2 ​ 3 x + 1 ​ − 3 4 ​ ⇔ f ( x ) = e 3 2 ​ 3 x + 1 ​ − 3 4 ​ ⇒ f ( 5 ) = e 3 4 ​ ≈ 3.8. Vậy 3 &lt; f(5) &lt;4

Ta có 

Vì f(1) = 1  C + .

Vậy 3 < f(5) < 4

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x)có đạo hàm liên tục trên R . Biết f(3) = 1 và ∫ 0 1 ​ x f ( 3 x ) d x = 1 , khi đó ∫ 0 3 ​ x 2 f ′ ( x ) d x bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG