Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử f(x) là một đa thức với hệ số nguyên, k và l là hai số nguyên nguyên tố cùng nhau. Chứng minh rằng nếu f(k) ⋮ l và f(l) ⋮ k thì f(k+l) ⋮ kl

Giả sử f(x) là một đa thức với hệ số nguyên, k và l là hai số nguyên nguyên tố cùng nhau. Chứng minh rằng nếu f(k)l và f(l)  k thì f(k+l)  kl

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giả sử x1, x2 là hai nghiệm của tam thức f(x) =x 2 +ax+1, trong đó a là số nguyên lẻ. Chứng minh rằng: a. Sn +x 1 n +x 2 n ∈ Z , ∀ n ≥ 1 b. (S n .S n+1 )=1 , ∀ n ≥ 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG