Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

giả sử f(x) là 1 đa thức với hệ số nguyên, k và l là 2 số nguên nguyên tố cũng nhau. Chứng minh rằng nếu f ( k ) ⋮ l v a ˋ f ( l ) ⋮ k t h ı ˋ f ( k + l ) ⋮ k l

giả sử f(x) là 1 đa thức với hệ số nguyên, k và l là 2 số nguên nguyên tố cũng nhau. Chứng minh rằng nếu 

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có f ( k + l ) − f ( k ) ⋮ k + l − k = l Mà f ( k ) ⋮ l n e ^ n f ( k + l ) ⋮ l Tương tự f ( k + l ) ⋮ k Do ( k , l ) = 1 n e ^ n f ( k + l ) ⋮ k l

Ta có 

Mà 

Tương tự 

Do 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị của a để phương trình sau có nghiệmdương: 4 − a = x + 1 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG