Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử các biểu thức chứa logarit đều có nghĩa. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Giả sử các biểu thức chứa logarit đều có nghĩa. Mệnh đề nào sau đây đúng?

  1. Cả 3 đáp án A,B,C đều đúng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có lo g a ​ b > lo g a ​ c ⇔ b > c khi a > 1 . Do đó phương án A sai Mặt khác lo g a ​ b < lo g a ​ c ⇔ b > c khi 0 < a < 1 . Do đó phương án D sai Hơn nữa lo g a ​ b = lo g a ​ c ⇔ b = a , ∀ a  = 1 , b > 0 , c > 0 . Do đó chọn C

Ta có  khi . Do đó phương án A sai

Mặt khác  khi . Do đó phương án D sai

Hơn nữa . Do đó chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên và có bảng biến thiên như hình bên. Phương trình f ( x ) − 2 = 0 có bao nhiêu nghiệm?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG