Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử a, b là các số thực sao cho đúng với mọi các số thực dương x , y , z thỏa mãn và .Giá trị của a + b bằng ?

Giả sử  a, b  là các số thực sao cho  begin mathsize 16px style x cubed plus y cubed equals a.10 a to the power of 3 z end exponent plus b.10 to the power of 2 z end exponent end style đúng với mọi các số thực dương x , y , z thỏa mãn begin mathsize 16px style log subscript blank open parentheses x plus y close parentheses equals z end stylebegin mathsize 16px style log subscript blank open parentheses x squared plus y squared close parentheses equals z plus 1 end style .Giá trị của a + b bằng ?

  1. 31 over 2

  2. begin mathsize 16px style 29 over 2 end style

  3. negative 31 over 2

  4. negative 25 over 2

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn B

Lời giải 
Chọn B

 

1

Câu hỏi tương tự

Tổng tất cả các giá trị m nguyên dương để hàm số luôn nghịch biến trên (1;3) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG