Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử a, b là các số thực sao cho x 3 +y 3 =a.10 3z +b.10 2z đúng với mọi các số thực dương x, y, z thỏa mãn và . Giá trị của a+b bằng

Giả sử a, b là các số thực sao cho x3+y3=a.103z+b.102z đúng với mọi các số thực dương x, y, z thỏa mãnlog open parentheses x plus y close parentheses equals z và log open parentheses x squared plus y squared close parentheses equals z plus 1. Giá trị của a+b bằng

  1. negative 31 over 2

  2. negative 25 over 2

  3. 31 over 2

  4. 29 over 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.

ĐÁP ÁN D. 29 over 2 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton của ( 2 x + x 2 1 ​ ) 12

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG