Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử a, blà các số thực sao cho x 3 + y 3 = a ⋅ 1 0 3 z + b 1 0 2 z đúng với mọi số thực dương x, y, z thỏa mãn lo g ( x + y ) = z và lo g ( x 2 + y 2 ) = z + 1 . Giá trị a + b bằng

Giả sử a, b là các số thực sao cho  đúng với mọi số thực dương x, y, z  thỏa mãn  và . Giá trị  bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Từ giả thiết { lo g ( x + y ) = z lo g ( x 2 + y 2 ) = z + 1 ​ ⇒ { x + y = 1 0 z x 2 + y 2 = 1 0 z + 1 ​ ⇒ x y = 2 1 ​ [ ( x + y ) 2 − ( x 2 + y 2 ) ] = 2 1 0 2 z − 1 0 z + 1 ​ Khi đó: x 3 + y 3 = ( x + y ) ( x 2 + y 2 − x y ) = − 2 1 ​ ⋅ 1 0 3 z + 15 ⋅ 1 0 2 z = a ⋅ 1 0 3 z + b ⋅ 1 0 2 z Vậy a = − 2 1 ​ ; b = 15 ⇒ a + b = 2 29 ​

Chọn B

Từ giả thiết 

Khi đó: 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có tập xác định là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG