Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử a, b, c là các số thực dương thỏa mãn đẳng thức ab + b c + c a = 1 .Chứng minh rằng 2 ab c ( a + b + c ) ≤ 9 5 ​ + a 4 b 2 + b 4 c 2 + c 4 a 2

Giả sử a, b, c là các số thực dương thỏa mãn đẳng thức . Chứng minh rằng 

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ⎩ ⎨ ⎧ ​ a 4 b 2 + b 4 c 2 ≥ 2 a 2 b 3 c b 4 c 2 + c 4 a 2 ≥ 2 a b 2 c 3 a 4 b 2 + c 4 a 2 ≥ 2 a 3 b c 2 ​ nên a 4 b 2 + b 4 c 2 + c 4 a 2 ≥ ab c ( a b 2 + b c 2 + c a 2 ) Suy ra a 4 b 2 + b 4 c 2 + c 4 a 2 + 9 1 ​ = a 4 b 2 + b 4 c 2 + c 4 a 2 + 9 ab + b c + c a ​ ≥ ab c ( a b 2 + b c 2 + c a 2 ) A = ab c ( a 2 b + b 2 c + c 2 a + 9 a 1 ​ + 9 b 1 ​ + 9 c 1 ​ ) = ab c [ ( a b 2 + 9 a 1 ​ ) + ( b c 2 + 9 b 1 ​ ) + ( c a 2 + 9 c 1 ​ ) ] A ≥ ab c ( 3 2 ​ a + 3 2 ​ b + 3 2 ​ c ) = 3 2 a c ​ ( a + b + c ) ⇒ a 4 b 2 + b 4 c 2 + c 4 a 2 + 9 1 ​ ≥ 3 2 a c ​ ( a + b + c ) ( 1 ) Ta lại có a 2 b 2 + b 2 c 2 + c 2 a 2 ≥ a b 2 c + a 2 b c + ab c 2 ⇔ a 2 b 2 + b 2 c 2 + c 2 a 2 + 2 ( a b 2 c + a 2 b c + ab c 2 ) ≥ 3 ( a b 2 c + a 2 b c + ab c 2 ) ⇔ ( ab + b c + c a ) 2 ≥ 3 ab c ( a + b + c ) 3 1 ​ ≥ ab c ( a + b + c ) ⇔ 9 4 ​ ≥ 3 4 ab c ​ ( a + b + c ) ( 2 ) Từ (1) và (2) ta có 2 ab c ( a + b + c ) ≤ 9 5 ​ + a 4 b 2 + b 4 c 2 + c 4 a 2 Dấu ”=” xảy ra khi a = b = c = 3 ​ 1 ​ Cách 2 Đặt ab = x , b c = y , a c = z ( x , y , z > 0 ) Vì ab + b c + c a = 1 ⇒ x + y + z = 1 Suy ra 2 ( x y + yz + x z ) ≤ 9 5 ​ + a 4 b 2 + b 4 c 2 + c 4 a 2 Áp dụng bất đẳng thức Cô-si a 4 b 2 + b 4 c 2 ≥ 2 a 2 b 2 b c = 2 x 2 y b 4 c 2 + c 4 a 2 ≥ 2 b 2 c 2 a c = 2 y 2 z c 4 a 2 + a 4 b 2 ≥ 2 a 2 c 2 ba = 2 z 2 x ⇒ 2 ( x y + yz + x z ) ≤ 9 5 ​ + a 4 b 2 + b 4 c 2 + c 4 a 2 Áp dụng bất đẳng thức Côsi x 2 y + 9 1 ​ y ≥ 3 2 ​ y x y 2 z + 9 1 ​ z ≥ 3 2 ​ yz z 2 x + 9 1 ​ ≥ 3 2 ​ z x ⇒ x 2 y + y 2 z + z 2 x + 9 1 ​ ( x + y + z ) ≥ 3 2 ​ ( x y + yz + x z ) 9 4 ​ = 9 4 ​ ( x + y + z ) 2 ≥ 3. 9 4 ​ ( x y + yz + x z ) = 3 4 ​ ( x y + yz + x z ) ⇒ x 2 y + y 2 z + z 2 x + 9 5 ​ ≥ 2 ( x y + yz + x z ) Dấu "=" xảy ra khi x = y = z = 3 1 ​ . Suy ra a = b = c = 3 ​ 1 ​ Từ u = 2 x + 1 ⇒ x = 2 u − 1 ​ = 2 ( 2 x + 1 ) − 1 ​

Ta có nên 

Suy ra 

Ta lại có

Từ (1) và (2) ta có 

Dấu ”=” xảy ra khi 

Cách 2

Đặt  

Vì 

Suy ra 

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si

Áp dụng bất đẳng thức Côsi 

Dấu "=" xảy ra khi . Suy ra 

Từ 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tập hợp A gồm 31 phần tử và dãy gồm m tập con của A thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau i) Mỗi tập thuộc dãy có ít nhất hai phần tử ii) Nếu hai tập thuộc dãy có chung nhau ít nhất hai phần tử...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG