Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử a, b, c là các số dương thoả mãn abc=1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :

Giả sử a, b, c là các số dương thoả mãn abc=1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : M equals fraction numerator a over denominator b squared plus c squared plus a end fraction plus fraction numerator b over denominator a squared plus c squared plus b end fraction plus fraction numerator c over denominator b squared plus a squared plus c end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xét tam thức bậc hai f(x)=a x 2 +bx+c có Δ= b 2 −4ac. Khi f(x)<0,∀x∈R khi và chỉ khi:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG