Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử a,b,c ,d lập thành một cấp số nhân. Tính giá trị biểu thức(a-c) 2 +(b-c) 2 +(b-d) 2 -(a-d) 2

Giả sử a,b,c ,d lập thành một cấp số nhân. Tính giá trị biểu thức (a-c)2+(b-c)2+(b-d)2-(a-d)2

  1. 3

  2. 2

  3. 1

  4. 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(a-c) 2 +(b-c) 2 +(b-d) 2 -(a-d) 2 =2b 2 +2c 2 -2ac-2bc-2bd+2ad Vì a, b, c, d là một cấp số nhân nên ta có: b 2 =ac,b 2 =bd. Khi đó ta có: (a-c) 2 +(b-c) 2 +(b-d) 2 -(a-d) 2 =2ad-2bc=0. Đáp án D.

(a-c)2+(b-c)2+(b-d)2-(a-d)2=2b2+2c2-2ac-2bc-2bd+2ad

Vì a, b, c, d là một cấp số nhân nên ta có: b2=ac,b2=bd.

Khi đó ta có: (a-c)2+(b-c)2+(b-d)2-(a-d)2=2ad-2bc=0.

Đáp án D.

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng nếu a,b,c là các số hạng thứ p,q,r của một cấp số cộng cũng như của một cấp số nhân thì a b − c ⋅ b c − a ⋅ c a − b = 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG