Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá mua 5 cây bút bi và 3 cây bút chì bằng giá mua 2 cây bút bi và 5 cây bút chì. Giá mua 1 cây bút chì là 11 400 đồng. Hỏi giá cây bút bi là bao nhiêu?

Giá mua 5 cây bút bi và 3 cây bút chì bằng giá mua 2 cây bút bi và 5 cây bút chì. Giá mua 1 cây bút chì là 11 400 đồng. Hỏi giá cây bút bi là bao nhiêu?

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Gọi giá cây bút bi là x (đồng), dựa vào dữ kiện đề bài lập phương trình để tìm x. Lời giải chi tiết: Gọi giá cây bút bi là x (đồng)(x>0). Giá mua 5 cây bút bi là5xđồng và giá mua 2 cây bút bi là2xđồng Giá mua 1 cây bút chì là 11 400 đồng nên giá mua 3 cây bút chì là3 1400= 34200 đồng và giá mua 5 cây bút chì là5 11400=57000 đồng. Giá mua 5 cây bút bi và 3 cây bút chì bằng giá mua 2 cây bút bi và 5 cây bút chì nên ta có phương trình: 5x+34200=2x+57000 ⇔3x=22800 ⇔x=7600(tm) Vậy giá cây bút bi là 7600 đồng.

Phương pháp giải:

Gọi giá cây bút bi là x (đồng), dựa vào dữ kiện đề bài lập phương trình để tìm x.

Lời giải chi tiết:

Gọi giá cây bút bi là x (đồng) (x>0).

Giá mua 5 cây bút bi là 5x đồng và giá mua 2 cây bút bi là 2x đồng

Giá mua 1 cây bút chì là 11 400 đồng nên giá mua 3 cây bút chì là 3 cross times 1400= 34200 đồng và giá mua 5 cây bút chì là 5cross times11400=57000 đồng.

Giá mua 5 cây bút bi và 3 cây bút chì bằng giá mua 2 cây bút bi và 5 cây bút chì nên ta có phương trình:

5x+34200=2x+57000

⇔3x=22800

⇔x=7600(tm)

Vậy giá cây bút bi là 7600 đồng. 

  

5

Câu hỏi tương tự

Nghiệm của phương trình 7x + 21 = 0 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG