Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải và biện luận các bất phương trình sau: a . m 2 + m x ≥ 2 x + 4 b . − 2 m x − 2 > x ( m + 1 ) + m

Giải và biện luận các bất phương trình sau:

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Biết rằng , với là các số thực. Tính .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG