Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải và biện luận bất phương trình theo a: a x − 1 a x ​ > 1 − 2 a − x 1 + a − x ​ ( a > 0 , a # 1 )

Giải và biện luận bất phương trình theo a:

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t = a x (t > 0). Giải ra được 0<t< 2 1 ​ ; hoặc 1<t<2. Nếu a > 1 thì x < lo g a ​ 2 1 ​ ; hoặc 0 < x < lo g a ​ 2 Nếu 0 < a < 1 thì x > lo g a ​ 2 1 ​ hoặc lo g a ​ 2 < x < 0.

Đặt t = ax (t > 0).

Giải ra được 0<t< ; hoặc 1<t<2.

Nếu a > 1 thì x < ; hoặc 0 < x <

Nếu 0 < a < 1 thì x >   hoặc  < x < 0.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình (I) { x 2 − y 2 + a ( x + y ) = x − y + a ( 1 ) x 2 + y 2 + b x y = 3 ( 2 ) ​ Xác định tất cả giá trị a,b để hệ (I) có nhiều hơn 4 nghiệm phân biệt

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG