Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình 2 x < 3 2 x ​ + 1 ( 1 )

Giải phương trình 

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 1 ) ⇔ 2 x < ( 3 ​ ) 2 + 1 ⇔ 1 < ( 2 3 ​ ​ ) x + ( 2 1 ​ ) x ( 2 ) H a ˋ m s o ^ ˊ f ( x ) = ( 2 3 ​ ​ ) x + ( 2 1 ​ ) x là tổng của hai hàm nghịch biến nên nó là hàm nghịch biến. Mặt khác: f(2) = 1 nên (2) ⇔ f(2) < f(x) = x < 2 (vì f(x) là hàm nghịch biến).

 

là tổng của hai hàm nghịch biến nên nó là hàm nghịch biến.

Mặt khác: f(2) = 1 nên (2)  f(2) < f(x) = x < 2 (vì f(x) là hàm nghịch biến).

1

Câu hỏi tương tự

Chứng tỏ rằng với a # 0 thì hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất: ( I ) ⇔ { 2 x 2 = y + y a 2 ​ ( 1 ) 2 y 2 = x + x a 2 ​ ( 2 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG