Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình

Giải phương trình log subscript 2 invisible function application open parentheses x minus square root of x squared minus 1 end root close parentheses times log subscript 3 invisible function application open parentheses x plus square root of x squared minus 1 end root close parentheses equals log subscript 6 invisible function application open parentheses x minus square root of x squared minus 1 end root close parentheses

 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giải phương trình Đặt t = x + x 2 − 1 ​ ⇒ x − x 2 − 1 ​ = t 1 ​ = t − 1 Do đó (1) trở thành lo g 2 ​ t − 1 ⋅ lo g 1 ​ t = lo g △ ​ t − 1 * V ớ i ​ ⇔ − lo g t lo g 1 = − lo g , 1 ⇔ lo g 1 lo g , 1 − lo g , 2 ⋅ lo g , 1 ⇔ lo g , 1 ( lo g , 1 lo g , 2 ) = 0 lo g , 1 = 0 1 = 2 ′ = 1 ​ ​ ⇔ x + x 2 − 1 ​ = 1 ⇔ x = 1 ​ Với lo g 1 ​ 1 − lo g 2 ​ 2 = 0 ​ ⇔ lo g 5 ​ t = lo g x ​ 2 ⇔ 1 = 3 l o g 6 ​ 2 = x + x 2 − 1 ​ ⇔ x 2 − 1 ​ = 3 l o g 6 ​ 2 − x ​ Với điều kiện x ≤ 3 l o g 6 ​ 2 bình phương hai vế của (1) ta có ​ x 2 − 1 = 9 l o g 6 ​ 2 − 2 x ⋅ 3 l o g 6 ​ 2 + x 2 ⇔ x = 2. 3 l i m 66 ​ + 3 m u 2 1 + 9 l o g 6 ​ 2 ​ ​ Đặt t = x ​ − 1 ⇒ x = t 2 + 1 thì bpt đã cho trở thành t 2 + 1 − m t > m + 1 t 2 − mt − m > 0 Phương trình f ( t ) > 0 luôn có ít nhất một nghiệm t>0 ⇒ ∀ m , bpt luôn có nghiệm

Giải phương trình begin mathsize 12px style log subscript 2 invisible function application open parentheses x minus square root of x squared minus 1 end root close parentheses times log subscript 3 invisible function application open parentheses x plus square root of x squared minus 1 end root close parentheses equals log subscript 6 invisible function application open parentheses x minus square root of x squared minus 1 end root close parentheses text  (1)  end text end style

Đặt 

Do đó (1) trở thành 

Với 

Với điều kiện  bình phương hai vế của (1) ta có

Đặt  thì bpt đã cho trở thành 

Phương trình  luôn có ít nhất một nghiệm t>0

 , bpt luôn có nghiệm

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình 5 x + 5 = 8 x .Biết phương trình có nghiệm x = lo g a ​ 5 5 , trong đó 0 < a  = 1 .Tìm phần nguyên của a.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG