Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình lo g x + 3 ​ ( 3 − 1 − 2 x + x 2 ​ ) = 2 1 ​

Giải phương trình

R. Roboctvx54

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

t a c o ˊ : lo g x + 3 ​ ( 3 − 1 − 2 x + x 2 ​ ) = 2 1 ​ ( 1 ) đ i e ^ ˋ u ki ệ n { 0 < x + 3  = 1 3 − ∣ 1 − x ∣ > 0 ​ ⇔ − 2 < x < 4 t ừ ( 1 ) t a s u y r a lo g x + 3 ​ ( 3 − ∣ 1 − x ∣ ) − lo g x + 3 ​ x + 3 ​ ⇔ 3 − ∣ 1 − x ∣ = x + 3 ​ ⇔ x 2 − 3 x + 7 − 6 ∣ 1 − x ∣ = 0 ( 2 ) X e ˊ t hai t r ư ờ n g h ợ p : ∗ V ớ i − 2 < x ≤ 1 t ừ ( 2 ) t a s u y r a x 2 + 3 x + 1 = 0 ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 2 − 3 + 5 ​ ​ ​ x = 2 − 3 − 5 ​ ​ ( l o ạ i ) ​ ∗ V ớ i 1 < x < 4 t ừ ( 2 ) t a c o ˊ : x 2 − 9 x + 13 = 0 ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 2 9 + 24 ​ ​ > 4 ( l o ạ i ) x = 2 9 − 29 ​ ​ ​ ​ V ậ y p h ươ n g t r ı ˋ nh c o ˊ n g hi ệ m x = 2 − 3 + 5 ​ ​ ha y x = 2 9 − 29 ​ ​

1

Câu hỏi tương tự

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG