Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình 4 ∣ x ∣ − 2 ∣ x ∣ − 1 − m = 0

Giải phương trình 

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t= 2 ∣ x ∣ ( t ≥ 1 ) . Vậy m<-1: vô nghiệm ; m=-1; x=0; m>-1; x= ± lo g 2 ​ ( 1 + 1 + m ​ )

Đặt t=

Vậy m<-1: vô nghiệm ; m=-1; x=0; m>-1; x=

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình ( 5 − 21 ​ ) x + ( 5 + 21 ​ ) x = 2 x + 3

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG