Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình ⎩ ⎨ ⎧ ​ a x + y = b x + a y = c 2 + c ​

Giải phương trình 

 

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D=a 2 -1, D x =ab- (c² + c), D y = c² + x-b. a = ±1: hệ có nghiệm duy nhất; a = +1 và c = 0 hoặc c = -1: hệ có vô số nghiệm; a ≠ ±1 và c = 0, c = -1: hệ vô nghiệm.

D=a2-1, Dx= ab- (c² + c), Dy = c² + x-b.

 a = ±1: hệ có nghiệm duy nhất; a = +1 và c = 0 hoặc c

= -1: hệ có vô số nghiệm; a ≠ ±1 và c = 0, c = -1: hệ vô

nghiệm.

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG