Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình 4 x − x 2 − 5 ​ − 12. 2 x − 1 − x 2 − 5 ​ + 8 = 0

Giải phương trình 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: x 2 − 5 ≥ 0 ⇔ ∣ x ∣ ≥ 5 ​ Phương trình đã cho tương đương 2 2 ( x − x 2 − 5 ​ ) − 6. 2 x − x 2 − 5 ​ + 8 = 0 Đ ặ t u = 2 x − x 2 − 5 ​ , u > 0. T a c o ˊ u 2 − 6 u + 8 = 0 ⇔ { u = 2 u = 4 ​ u = 2 ⇒ x 2 − 5 ​ = x − 1 ⇔ { x ≥ 1 x 2 − 5 = ( x − 1 ) 2 ​ ⇔ x = 3 u = 4 ⇒ x 2 − 5 ​ = x − 2 ⇔ { x ≥ 2 x 2 − 5 = ( x − 1 ) 2 ​ ⇔ x = 4 9 ​ Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là S = { 3 ; 4 9 ​ }

Điều kiện: 

Phương trình đã cho tương đương

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho đa thức P ( x ) = ( 1 + x ) 9 + ( 1 + x ) 10 + ... + ( 1 + x ) 14 có dạng khai triển là P ( x ) = a 0 ​ + a 1 ​ x + a 2 ​ x 2 + ... + a 14 ​ x 14 . Tính hệ số a 9 ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG