Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình { ( a + b ) x + ( a − b ) y = a ( 2 a + b ) x + ( 2 a − b ) y = b ​

Giải phương trình 

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a.b ≠ 0: hệ có nghiệm duy nhất; ab = 0 và a 2 + b 2 > 0: hệ vô nghiệm; a = b = 0: hệ có vô số nghiệm.

a.b ≠ 0: hệ có nghiệm duy nhất;

ab = 0 và a2 + b2 > 0: hệ vô nghiệm;

a = b = 0: hệ có vô số nghiệm.

2

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị của m để hệ sau có nghiệm duy nhất (I) { x 2 − ( x + y ) = 2 m ( 1 ) y 2 − ( x + y ) = 2 m ( 2 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG