Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình

Giải phương trình 9 to the power of x plus 3 to the power of x plus 1 end exponent minus 4 equals 0

  1. x equals negative 4 semicolon space x equals 1

  2. x equals 0

  3. log subscript 3 4

  4. x equals 1

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có:

 9 to the power of x plus 3 to the power of x plus 1 end exponent minus 4 equals 0 left right double arrow left parenthesis 3 to the power of x right parenthesis squared plus 3.3 to the power of x minus 4 equals 0 left right double arrow left square bracket table row cell 3 to the power of x equals 1 end cell row cell 3 to the power of x equals negative 4 left parenthesis L right parenthesis end cell end table left right double arrow x equals 0

1

Câu hỏi tương tự

Giới hạn l im ( 2 n 2 − 1 ) bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG