Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình 4 x − 1 2 1 − x − 2 x + 1 ​ ≤ 0 ( 1 )

Giải phương trình 

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ ặ t t = 2 x ( t > 0 ) ta đưa (1) về : t 2 − 1 t 2 ​ − t + 1 ​ ≤ 0 ⇔ t ( t 2 − 1 ) − t 2 + t + 2 ​ ≤ 0 Đ ặ t t ( t − 1 ) ( t + 1 ) − t ( t + 1 ) ( t − 2 ) ​ ≤ 0 ⇔ t − 1 t − 2 ​ ≥ 0 ( v ı ˋ t > 0 ) ⇔ [ t t ​ < ≥ ​ 1 2 ​ ⇔ [ 2 x 2 x ​ < ≥ ​ 1 2 ​ ⇔ [ x x ​ < ≥ ​ 0 1 ​

 ta đưa (1) về :

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình { x 2 − 2 x y + 3 y 2 = 9 ( 1 ) 2 x 2 − 13 x y + 15 y 2 = 0 ( 2 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG