Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình 4 x + 1 + 2 x + 4 = 2 x + 2 + 16

Giải phương trình  

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đưa phương trình về dạng: 2 2(x+1) + 2 x+4 = 2 x+2 + 16 ⇔ 2.2 2x - 6.2 x - 8 = 0 Đặt t = 2 x , điều kiện t > 0 Khi đó phương trình đã cho tương đương:

Đưa phương trình về dạng: 22(x+1) + 2x+4 = 2x+2 + 16 ⇔ 2.22x - 6.2x - 8 = 0

Đặt t = 2x, điều kiện t > 0

Khi đó phương trình đã cho tương đương:

table attributes columnalign right left right left right left right left right left right left columnspacing 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em end attributes row cell 2 t squared minus 6 t minus 8 equals 0 end cell row cell not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell t equals 4 end cell row cell t equals negative 1 left parenthesis text  loai  end text right parenthesis end cell end table close end cell row cell not stretchy left right double arrow 2 to the power of x equals 4 not stretchy left right double arrow x equals 2 end cell end table

1

Câu hỏi tương tự

So sánh các giá trị của log a x và log b x trong trường hợp sau 1<a<b

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG