Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình ( 1 + x ​ + 1 − x ​ ) ( 2 + 2 1 − x 2 ​ ) = 8

Giải phương trình 

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định: − 1 ≤ x ≤ 1 Đặt 1 + x ​ + 1 − x ​ = a ≥ 0 ; ta có a 2 = 2 + 2 1 − x 2 ​ ,ta có phương trình a 3 = 8 ⇔ a = 2 Với a = 2 thì 1 + x ​ + 1 − x ​ = 2 ⇔ 1 − x 2 ​ = 1 ⇔ x 2 = 0 ⇔ x = 0

Điều kiện xác định: 

Đặt ; ta có , ta có phương trình 

Với  thì 

1

Câu hỏi tương tự

Cho x, y là các số nguyên lớn hơn 1 sao cho 4 x 2 y 2 − 7 x + 7 y là số chính phương. Chứng minh x = y

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG