Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình lo g a l o g a 2 ​ x ​ + lo g a 2 ​ lo g a ​ x ≥ 2 1 ​ lo g a ​ 2

Giải phương trình 

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trước hết phải có 0 < a #1, đưa về log a log a x ≥ log a 2 (1) Nếu a> 1 thì(1) log a x ≥ 2 ⇔ x≥a². Nếu 0 <a <1 thì(1) ⇔ 0 <log a x <2 ⇔ a 2 ≤ x <1.

Trước hết phải có 0 < a # 1, đưa về loga loga x ≥ loga 2 (1)

Nếu a> 1 thì (1) loga x2 x≥ a².

Nếu 0 <a <1 thì (1)  0 <loga x <2  a2 x <1.

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình ⎩ ⎨ ⎧ ​ a x + y = b x + a y = c 2 + c ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG