Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình 4 l o g 2 ​ ( 2 x ) − x l o g 2 ​ 6 = 2. 3 l o g 2 ​ ( 4 x 2 )

Giải phương trình 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện x>0 Phương trình đã cho tương đương 4 1 + l o g 2 ​ x − 6 l o g 2 ​ x = 2. 3 2 ( 1 + l o g 2 ​ x ) ⇔ 4. 4 l o g 2 ​ x − 6 l o g 2 ​ x = 18. 9 l o g 2 ​ x ⇔ 4 ( 3 2 ​ ) 2 l o g 2 ​ x − ( 3 2 ​ ) l o g 2 ​ x − 18 = 0 ( ∗ ) Đ ặ t t = ( 3 2 ​ ) l o g 2 ​ x , t > 0 ( ∗ ) t r ở t h a ˋ nh 4 t 2 − t − 18 = 0 ⇔ { t = − 2 ( l o ạ i ) t = 4 9 ​ ​ V ớ i t = 4 9 ​ ⇒ ( 3 2 ​ ) l o g 2 ​ x = ( 3 2 ​ ) − 2 ⇔ lo g 2 ​ x = − 2 ⇔ x = 4 1 ​ Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là S = { 4 1 ​ }

Điều kiện x>0

Phương trình đã cho tương đương

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là 

1

Câu hỏi tương tự

Một hộp đựng bi có 12 viên, trong đó có 3 viên trắng, 4 viên đỏ, 5 viên xanh. Ký hiệu A là tổng số cách lấy trong 12 viên đó, B là số cách lấy 6 viên sao cho số bi đỏ bằng số bi xanh. Tính tỉ số B : A...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG