Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình ( 3 1 ​ ) x = 2 x + 1 ( 2 )

Giải phương trình 

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số f(x) = ( 3 1 ​ ) x nghịch biến trên toàn TXĐ: hàm số g(x) = 2x + 1 đồng biến nên phương trình (2) có nhiều nhất một nghiệm. Mặt khác ta có f(0) = 1 = g(0) nên x = 1 là nghiệm duy nhất của phương trình.

Hàm số f(x) = nghịch biến trên toàn TXĐ: hàm số g(x) = 2x + 1 đồng biến nên phương trình (2) có nhiều nhất một nghiệm. Mặt khác ta có f(0) = 1 = g(0) nên x = 1 là nghiệm duy nhất của phương trình.

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình a . lo g 2 ​ ( 2 x + 4 ) − x = lo g 2 ​ ( 2 x + 12 ) − 3 b . lo g 5 ​ ( 5 x − 1 ) . lo g 25 ​ ( 5 x + 1 − 5 ) = 1 c / lo g 4 ​ ( lo g 2 ​ x ) + lo g 2 ​ ( lo g 4 ​ x ) = 2 d / lo ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG